Hướng dẫn hủy hóa đơn điện tử

Khi sử dụng hóa đơn, kế toán không tránh khỏi nhầm lẫn, sai sót hoặc cũng có những trường hợp khác doanh nghiệp bắt buộc phải thực hiện thao tác hủy hóa đơn. Vậy với hình thức HDDT mới, kế toán cần hủy hóa đơn như thế nào để đúng với quy định của pháp luật?

Hướng dẫn hủy hóa đơn điện tử

1. Phân biệt giữa HỦY hóa đơn và TIÊU HỦY hóa đơn điện tử

Doanh nghiệp thực hiện TIÊU HỦY hóa đơn tức là không thể truy cập và tham chiếu đến thông tin chứa trong HDDT đó. Trường hợp doanh nghiệp được phép thực hiện tiêu hủy hóa đơn theo quy định ở khoản 4 điều 11 nghị định 119 là khi HDDT hết thời gian lưu trữ theo quy định của pháp luật và không có quyết định gì thêm về HDDT đó. Hóa đơn khi hủy không được làm ảnh hưởng đến những hóa đơn khác cũng như không ảnh hưởng đến sự hoạt động bình thường của hệ thống thông tin.

Doanh nghiệp thực hiện HỦY HDDT tức là thao tác xóa hết dữ liệu hóa đơn trên các thiết bị điện tử và các hình thức sao lưu trực tuyến, đám mây để không ai có thể truy xem hóa đơn đó dưới mọi hình thức. Hóa đơn điện tử bị hủy là hóa đơn không còn giá trị sử dụng.

2. Quy định về các trường hợp hủy hóa đơn điện tử

Hủy hóa đơn giấy để chuyển đổi sử dụng hóa đơn điện tử

Nghị định 119 về hóa đơn điện tử có hiệu lực thi hành từ ngày 01/11/2018. Với lộ trình thay đổi và áp dụng hóa đơn điện tử và khi nhận thức được rõ những bất cập của hóa đơn giấy và lợi ích của hóa đơn điện tử, nhiều doanh nghiệp mong muốn chuyển đổi sử dụng hóa đơn điện tử ngay cả khi hóa đơn giấy còn chưa hết. Trong trường hợp này, doanh nghiệp sẽ cần thực hiện các thủ tục hủy hóa đơn giấy còn lại. Và sau mốc lộ trình 31/10/2020, các doanh nghiệp cũng bắt buộc phải hủy toàn bộ hóa đơn giấy còn lại và sử dụng HDDT có mã và không có mã của cơ quan thuế.

Thông báo phát hành hóa đơn điện tử nhưng không sử dụng

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 27 Nghị định 51, doanh nghiệp cần hủy hóa đơn trong thời hạn 30 ngày nếu đã thông báo phát hành HDDT nhưng không sử dụng tính từ thời điểm không còn sử dụng.

Hóa đơn điện tử được lập có sai sót

Trong quá trình lập hóa đơn điện tử không có mã hay có mã của cơ quan thuế mà hóa đơn có lỗi và sai sót thì doanh nghiệp cần thực hiện thao tác hủy và lập HDDT điều chỉnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *